Regulamin

Regulamin sklepu internetowego "U Czeremchy"


1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. POSTĘPOWANIE W RAZIE NIEDOSTARCZENIA ZAKUPIONYCH TOWARÓW Z POWODÓW STOJĄCYCH PO STRONIE KUPUJĄCEGO.
9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10. DANE OSOBOWE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący zakupu nie mającego dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.6. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.7. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem uczeremchypl.shoper.pl,
za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.11. SPRZEDAWCA – Anna Mazurek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU "ANNA" Anna Mazurek,   ul. Posiłkowa 8; Dąbrówka Górna; 47-300 Krapkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7541094045, REGON 531214537, adres poczty elektronicznej: uczeremchy@gmail.com,
1.12. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.     

1.15. USŁUGODAWCA – Anna Mazurek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU "ANNA" Anna Mazurek, adres prowadzenia działalności: ul.Posiłkowa 8, Dąbrówka Górna, 47-300 Krapkowice wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  NIP 7541094045, REGON 531214537, adres poczty elektronicznej: uczeremchy@gmail.com, tel. 791-225-070 /opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora/.
1.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Annę Mazurek pod nazwą

PPHU "ANNA" Anna Mazurek
Adres prowadzenia działalności: ul. Posiłkowa 8, Dąbrówka Górna, 47-300 Krapkowice

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 7541094045; REGON 531214537; adres poczty elektronicznej uczeremchy@gmail.com, tel. 791-225-070 /opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora/.


2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5.3. Newsletter
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
2.11. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opis i zdjęcie produktów przeznaczonych do sprzedaży możliwie wiernie odzwierciedlały wszelkie cechy faktyczne produktu. Klient powinien liczyć się z możliwymi przekłamaniami obrazu /jasność, odcień itp./, związanymi np. z ustawieniami monitora lub ekranu sprzętu, którym posługuje się zarówno klient jak i sprzedający.


3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce  „Koszty dostawy”.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola  „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE - POTWIERDŹ ZAKUP”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

5. DOSTAWA


5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14  roboczych.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem doręczyciela - poczty lub firmy kurierskiej - wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej oraz po porozumieniu z personelem sklepu - poza granicami kraju.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”. W przypadku dostaw poza granicę Polski koszt zostanie indywidualnie skalkulowany w porozumieniu z Klientem.


6. PŁATNOŚĆ


6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.3. Poprzez płatność online drogą elektroniczną. Podmiotem obsługującym płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy przekazanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: PPHU "ANNA" Anna Mazurek, ul. Posiłkowa 8, Dąbrówka Górna, 47-300 Krapkowice, drogą elektroniczną na adres: uczeremchy@gmail.com lub telefonicznie: 791 225 070. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna można pobrać np. ze strony UOKiK https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia. Prosimy o każdorazowe wcześniejsze uzgodnienie pisemne /mailowe/ przed wysłaniem zwracanych produktów!
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient  jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta lub Klienta na prawach Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta lub Klienta na prawach Konsumenta sposób. Zwrotowi podlega także koszt przesłania towaru od Sprzedawcy do Konsumenta lub Klienta na prawach Konsumenta /tj. w pierwszą stronę/ z zastrzeżeniem zasady najtańszego sposobu dostarczenia. Wspomniany koszt nie podlega zwrotowi, jeśli Konsument lub Klient zwraca jedynie część zrealizowanego zamówienia. Sprzedawca może wstrzymać się do zwrotu kwoty płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Konsument lub Klient na prawach Konsumenta. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, niezmienionym i umożliwiającym ponowną jego odsprzedaż.

7.4.1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zakupu po opłaceniu przez niego płatności w trybie online drogą elektroniczną /przelewem natychmiastowym/ - kwota zwrotu zostaje pomniejszona o prowizję pobraną przez pośrednika, którym jest Blue Media S.A.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Klientowi na prawach Konsumenta w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Dotyczy to np. produktów sprzedawanych na metry, odcinanych od większej całości na podstawie zamówienia złożonego przez klienta /wkłady, taśmy, sznurki itp/.

8. POSTĘPOWANIE W RAZIE NIEDOSTARCZENIA ZAKUPIONYCH TOWARÓW Z POWODÓW STOJĄCYCH PO STRONIE KUPUJĄCEGO.

8.1. W razie niedostarczenia zakupionych towarów przez doręczyciela z powodów stojących po stronie kupującego /np. błędny lub niekompletny adres wysyłki podany przez kupującego czy nieobecność lub brak kontaktu uniemożliwiające doręczenie przesyłki kurierskiej/ - przesyłka może być wysłana jeszcze raz po usunięciu powodów zwrotu do nadawcy /czyli np. po uzupełnieniu danych adresowych/ oraz opłaceniu przez kupującego kosztów zwrotu oraz ponownej wysyłki.

8.2. Jeśli kupujący zrezygnuje z próby ponownego dostarczenia towaru i zrezygnuje z zakupu – koniecznym jest dochowanie warunków zawartych w pkt. 7 niniejszego regulaminu dotyczącym prawa odstąpienia od umowy, zwłaszcza pkt.7.1. i przesłanie przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna. Zwrot kosztów zakupu poniesiony przez klienta nastąpi po otrzymaniu przez sprzedającego tegoż oświadczenia. Zwrotowi nie podlega opłata za nieskuteczną przesyłkę - jako koszt poniesiony przez Sprzedającego.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
9.1.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres PPHU "ANNA" Anna Mazurek, ul. Posiłkowa 8, Dąbrówka Górna, 47-300 Krapkowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uczeremchy@gmail.com.
9.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. W sytuacjach spornych do zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający może zażądać dołączenia zdjęć reklamowanego produktu, umożliwiających jego identyfikację.
9.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego
9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres PPHU "ANNA" Anna Mazurek, ul. Posiłkowa 8; Dąbrówka Górna; 47-300 Krapkowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uczeremchy@gmail.com.
9.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


10. DANE OSOBOWE


10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Anna Mazurek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU "ANNA" Anna Mazurek, ul. Posiłkowa 8; Dąbrówka Górna; 47-300 Krapkowice wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7541094045, REGON 531214537, adres poczty elektronicznej: uczeremchy@gmail.com, tel. 791-225-070 /opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora/.
10.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Przekazywane są jedynie w celu realizacji usługi dostarczenia złożonego zamówienia - Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim, w zakresie danych niezbędnych do wykonania tej usługi, oraz firmie prowadzącej na zlecenie sprzedawcy obsługę księgowo - podatkową.

10.3. Klient dobrowolnie podaje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez administratora.  Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub brak zgody na ich przetwarzanie skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

10.4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, np. związane z obowiązkiem podatkowym) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu klient powinien skorzystać z funkcji w programie  aktualizacji danych konta użytkownika lub wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

10.5. Klient ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe klient może żądać od administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2). Administrator może odmówić usunięcia danych klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy lub w szczególnych przypadkach /gdy np. klient nie uregulował wszystkich należności wobec administratora/.

10.6. Jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał newsletter na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest klient może zrezygnować z usługi newslettera.


11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których    nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność  do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
11.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy   o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie sklepu oraz  (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
11.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl